Міжнародний проект у сфері освіти

Європейська інтеграція: Законодавство та Інтернет речей

у межах напряму Жан Моне “Модуль”, програми ERASMUS +

№620017-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

Публікації

2023 Монографія

З серпня по листопад 2023 року, автори проекту узагальнилии свій досвід у науковій роботі. Результатом спільної праці стала монографія про “Гармонізацію національного законодавства до європейських практик у сфері Інтернету речей”.

2021 Посібник

Наукові заходи проекту

2023 рік. Конференція проекту.

Більше 20 виступів і доповідей з надактуальними темами правового регулювання технологій штучного інтелекту, криптовалют, смарт-контрактів.

Відео проведення заходу

2022 рік. Конференція проекту

2021 рік. Конференція проекту

2020 рік. Конференція-презентація проекту

Наукові статті

Баранов О.А.

 1. Баранов О. А., Дубняк М. В. Адміністративні правовідносини та штучний інтелект: проблема суб’єктності. Вісник Національної академії правових наук України. 2023. Т. 30. № 2. С. 108–141.
 2. О. Баранов, В. Пилипчук, О. Гиляка, Проблема правового регулювання у сфері штучного інтелекту в контексті розвитку законодавства Європейського Союзу 2022 Вісник Національної академії правових наук України. – №29(2). – 2022. – С. 35.
 3. Баранов О.А. Цифрова трансформація як джерело реновації парадигми рекодифікації та оновлення законодавства (огляд проблем).Право України. – 2022. – № 8. – С. 28-47.
 4. Баранов О.А. Шляхи вдосконалення правової бази боротьби з кіберзлочинністю. Інформація і право. – 2022. – № 4. – С. 78-95
 5. Баранов О.А. Соціальна та цифрова трансформації: джерело правових проблем. Інформація і право. – 2021. – № 3. – С. 59-73
 6. Баранов О.А. Штучний інтелект. Енциклопедія соціогуманітарної інформології / коорд. проекту та заг. ред. проф. К. І. Бєляков. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 2. – С. 114-121.

Головко О.М.

 1. Головко О., Боднар Є. Етико-правові проблеми використання роботів зі штучним інтелектом. 2022. № 3 (55). С. 93-97. URL: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.3(55).269563
 2. Головко О. М. Правові засади протидії мові ворожнечі: ретроспективний огляд та аналіз перспектив. Інформація і право. 2021. № 2 (37). С. 28-38.

Дубняк М.В.

 1. Дубняк М. В. Право на результати обробки даних у формі прогнозних висновків отриманих штучним інтелектом. Інформація і право, 2023, № 4 (47), С.136-146
 2. Дубняк М.В. Економіка даних: правовий та етичний аспект. Інформація і право, 2023, № 3 (46), С.64-74
 3. Дубняк М.В. Грачова О.А. .Ю. Правове регулювання цифрової економіки. Інформація і право. 1 (45), 2023.
 4. Дубняк М.В. Захист комерційної таємниці суб’єктів індустрії інформаційних технологій в умовах євроінтеграції. Нове українське право. Київ: Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, 2022. Спецвипуск (Євроінтеграція). Том 1. С.120-126.
 5. Дубняк М.В. Цифрова трансформація освіти і цифрових компетентностей: правовий аспект. Інформація і право. № 3 (42). 2022, С. 141-155
 6. Дубняк М.В. Соловйова В.С. Цифрова трансформація юридичних послуг. Інформація і право, 2022, №2 С 52-58.
 7. Дубняк М.В. Проблеми визначення правового режиму об’єктів, створених за допомогою технологій нейромереж. Інформація і право, 2019, випуск 4 (31), С.45-53

Конференції

Баранов О.А. Дубняк М.В. Цифрові права людини: проблеми правового визначення Правове регулювання суспільних відносин: перспективні напрями на шляху до сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28–29 жовтня 2022 р., м. Київ. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. – С. 82-86

Дубняк М.В. Правове регулювання економіки даних: досвід ЄС. Актуальні питання юридичної науки в дослідженнях молодих вчених: збірник матеріалів Всеукраїнської науково- практичної конференції до Дня науки та 30-річчя Національної академії правових наук України (м. Київ, 18травня 2023р.). Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. С.586-589

Дубняк М.В. Етика штучного інтелекту в умовах євроінтеграції: Від принципів до практики. Інтернет речей: теоретико-правові та практичні аспекти впровадження в умовах Європейської інтеграції: зб.матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (05.05.2023, м. Київ) : ел. збірник / Упоряд.: Баранов О.А., Головко О.М., Дубняк М.В. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. С.170-176

Дубняк М.В. Проблеми використання chatgpt у науковій діяльності: Роль етичних і правових норм. Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності. (м. Київ, 26 квітня 2023 р.): ел. збірник. Київ: КПІім. ІгоряСікорського, 2023. С. 64-68

Баранов О.А., Головко О.М., Дубняк М.В. Цілі, завдання та перспективи проекту «Євроінтеграція: законодавство та Інтернет речей» (EULIOT). Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання: науково-практична конференція. 10 грудня 2020 року). Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2020. 266-270 с.

Баранов О., Головко О. Безпека медіапростору в умовах цифрових трансформацій: законодавчі ініціативи чи інформаційна культура? // Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції «Критичне мислення в епоху токсичного контенту». – Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2020. – 494 с. С.52-57.

Баранов О.А. Цифрова трансформація та кібербезпека. Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах: Матеріали другої науково-практичної конференції. 21 травня 2020 р., м. Київ. / Упоряд. : С.О. Дорогих, В.Ф. Фурашев, В.Г. Пилипчук, О.В. Петришин. – Київ, 2020. – 376 с. С. 101-109.

Баранов О. Економіка результату та право. Економічні свободи та інституції: правове регулювання та ефективність. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (22-23 жовтня 2020 р., м. Ужгород) / За заг. ред.: М.В. Савчина, М.В. Менджул, В.М. Рошканюка. Ужгород: РІК-У, 2020. 108 с. С. 23-29.

Баранов О.А. Економіка результату, інтернет речей та право. Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання : матеріали науково-практичної конференції, 10 грудня 2020 р., м. Київ / упоряд.: О.А. Баранов, В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. – Київ : Фенікс, 2020. – 272 с. С. 10-20.

Баранов О. А. Особливості визначення терміну «цифрова економіка». Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан і проблеми: матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 30 березня 2021 р. / упор.: В. М. Фурашев, С. О. Дорогих. – Київ, 2021. – 184 с. С. 30-35.

Баранов О.А. Конституційно-правова парадигма кібербезпеки. Удосконалення професійної компетентності викладача юридичних дисциплін: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації з юридичних наук, 15 листопада – 26 грудня 2021 року. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021.-260 с.

O. Baranov and I. Kravchuk, “Internet of Things and the Problem of Cybersecurity,” 2021 IEEE International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo), 2021, pp. 39-42, doi: 10.1109/UkrMiCo52950.2021.9716631.

Баранов О.А. Проблема визначення родового об’єкту «кіберзлочинів». Правове регулювання суспільних відносин в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови з метою забезпечення сталого розвитку: матеріали XI Міжнародної наук.-практ. конф. м. Київ, 9 грудня 2022 р. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 324 с. (12).

Баранов О.А. Чи існують цифрові права людини?. Національне та міжнародне право: історія, сучасність, перспективи розвитку: матеріали І–ї Міжнародної науково-практичної конференції м. Вінниця, 09-10 червня 2022 р. м. Вінниця, 2022. 279 с. (20)

Баранов О.А. Першопричина деградації цивілізації та шляхи її нейтралізації Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Київ, 25 листопада 2022 р. Київ: ДНУ ІІБП НАПрНУ, 2022.

Головко О. М. Соціальне підприємництво та технології ІоТ: правовий аспект. Інтернет речей: теоретико-правові та практичні аспекти впровадження в умовах європейської інтеграції: Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Київ, 29 квітня 2021 року). Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2021. 25-27 с.

Головко О. М. Цифрова освіта та ЄС: Інтернет речей в дії. Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання: науково-практична конференція. 10 грудня 2020 року). Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2020. 52-54 с.

Дубняк М.В. Обробка персональних даних для визначення місця постачання електронних послуг. Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання : матеріали II всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 25 грудня 2022 р. / наук. керівник конф. О. А. Баранов ; упор.: В. М. Фурашев, С. О. Дорогих, М. В. Дубняк. – Київ-Одеса, 2022. – 29-33 с.

Дубняк М.В. Правове регулювання реклами в електронній комерції. Матеріали ХI Міжнародної науково-практ. конф. «Правове регулювання суспільних відносин в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови з метою забезпечення сталого розвитку» (09 грудня 2022, м. Київ). Упорядн. Бевз С.І., Бирса Н.О., Серебрякова Ю.О. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022, 122-126 с.

Дубняк М.В. Цифрова трансформація та Інтернет майбутнього : роль Декларації про майбутнє Інтернету. Національне та міжнародне право історія, сучасність, перспективи розвитку: матеріали 1-ої міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 09-10 червня 2022 р.) С. 60 – 63

Дубняк М.В. Використання блокчейн технологій в Game Dev індустрії Інтернет речей: теоретико-правові та практичні аспекти впровадження в умовах Європейської інтеграції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29.04.2021, м. Київ) : ел. збірник / Упоряд.: Баранов О.А., Головко О.М., Дубняк М.В. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. С. 31-33

Дубняк М.В. Правові підходи визначення статусу цифрових активів в Україні та Європейському союзі.Законодавство України про фінансові послуги: питання адаптації до права Європейського Союзу: матер. Науково-практичного круглого столу (Суми, 15 січня 2021 р.). – Суми : Сумський державний університет, 2021. С. 13-16

Дубняк М.В. Вертикальна інтеграція провайдерів стрімінгових відео сервісів як прояв недобросовісної конкуренції у сфері інтелектуальної власності. Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: зб. матеріалів IV Всеукраїнської наук.-практ. конференції, м. Київ, 22 квіт. 2021 р/ С. 167-171

Дубняк М.В. NFT токен як спосіб підтвердження майнових прав на цифровий об’єкт. Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21 травня 2021 року) у 2 т. / За заг. ред. к.ю.н., доц. Г.З. Огнев’юк, к.ю.н. А.В. Айдинян. К., 2021. Т. 1. с. 206-208


by

Tags: